CÁCH SỬ DỤNG HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Thì hiện tại tại tiếp tục (Present Continuous Tense) là một trong trong các thì căn phiên bản cần biết lúc học tiếng Anh. Để giúp bạn ôn tập thì hiện tại tiếp diễn, nội dung bài viết này đang tóm tắt ngữ pháp cùng một vài bài tập thực hành thực tế có đáp án.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hiện tại tiếp diễn


tìm hiểu chương trình học quan trọng giúp 10 triệu trẻ con em tốt Nghe-Nói-Đọc-Viết


36 cồn từ - những từ không dùng thì hiện nay tại tiếp diễn cần nhớ


100 câu thì hiện nay tại tiếp nối ví dụ theo cách dùng bỏ ra tiết


Bài ôn tập thì bây giờ tiếp diễn

Sau lúc ôn lại biện pháp sử dụng, công thức, các bạn hãy thực hành bài tập thì lúc này tiếp diễn với 2 cấp độ từ cơ bản đến cải thiện do bboomersbar.com tổng vừa lòng dưới đây.

Bài tập cơ bản

Hãy bước đầu với bài bác ôn tập hiện tại tiếp diễn đơn giản nhất để ghi ghi nhớ lại bài bác đã học. Chúng ta cùng ban đầu làm tức thì nhé!

I. Đặt những động từ bỏ vào mẫu chính xác.

1. It (get)....... Dark. Shall I turn on the light?

2. They don"t have anywhere khổng lồ live at the moment. They (stay)...... With friends until they find somewhere.

3. Why are all these people here? What (happen)..........?

4. Where is your mother? She........ (have) dinner in the kitchen.

5. The student (not, be)..... In class at present.

6. Some people (not drink)............ Coffee now.

7. At present, he (compose)............ A piece of music.

8. We (have)............. Dinner in a restaurant right now.

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. Look! The oto (go) so fast.

2. Listen! Someone (cry) in the next room.

3. Your brother (sit) next khổng lồ the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try) to pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) so loudly.

7. I (not stay) at trang chủ at the moment.

8. Now she (lie) to her mother about her bad marks.

9. At present they (travel) to New York.

10. He (not work) in his office now.

III. Dứt các câu sau áp dụng động từ vào ngoặc

1. I _____________ (not drink) wine; It’s only coffee.

2. My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket.

3. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at trang chủ with her classmates.

4. __________________ (she, run) in the park?

5. My dog __________________ (eat) now.

6. What __________________ (you, wait) for?

7. Their students __________________ (not try) hard enough in the competition.

8. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now.

9. My children __________________ (travel) around Asia now.

10. My little brother __________________ (drink) milk.

11. Listen! Our teacher __________________ (speak).

IV. Lựa chọn câu vấn đáp đúng.

1. Andrew has just started evening classes. He ................. German.

A. Are learning

B. Is learning

C. Am learning

D. Learning

2. The workers ................................a new house right now.

A. Are building

B. Am building

C. Is building

D. Build

3. Tom ............................. Two poems at the moment?

A.are writing

B. Are writeing

C.is writeing

D. Is writing

4. The chief engineer .................................... All the workers of the plant now.

A. Is instructing

B. Are instructing

C. Instructs

D. Instruct

5. He .......................... His pictures at the moment.

A.isn’t paint

B. Isn’t painting

C. Aren’t painting

D. Don’t painting

6. We ...............................the herbs in the garden at present.

A. Don’t plant

B. Doesn’t plant

C. Isn’t planting

D. Aren’t planting

7. They ........................ The artificial flowers of silk now?

A. Are.......... Makeing

B. Are......... Making

C. Is........... Making

D. Is ........... Making

8. Your father ...............................your motorbike at the moment.

A. Is repairing

B. Are repairing

C. Don’t repair

D. Doesn’t repair

9. Look! The man ......................... The children khổng lồ the cinema.

A. Is takeing

B. Are taking

C. Is taking

D. Are takeing

10. Listen! The teacher.......................a new lesson khổng lồ us.

A. Is explaining

B. Are explaining

C. Explain

D. Explains

11. They ………… …….. Tomorrow.

A. Are coming

B. Is coming

C. Coming

D. Comes

Đáp án bài bác tập cơ bản

I.1. It is getting dark. Shall I turn on the light?

2. They don"t have anywhere to lớn live at the moment. They are staying with friends until they find somewhere.

3. Why are all these people here? What is happening?

4. Where is your mother? She is having dinner in the kitchen.

5. The student is not in class at present.

6. Some people is not drinking coffee now.

7. At present, he is composing a piece of music.

8. We are having dinner in a restaurant right now.

II.

1. Look! The car is going so fast.

2. Listen! Someone is crying in the next room.

3. Is your brother sitting next lớn the beautiful girl over there at present?

4. Now they are trying to pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, & my parents are cooking lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You are talking so loudly.

7. I am not staying at home at the moment.

8. Now she is lying to her mother about her bad marks.

9. At present they are traveling khổng lồ New York.

10. He is not working in his office now.

III.

1. I am not drinking wine; It’s only coffee.

2. My grandfather is buying some fruits at the supermarket.

Xem thêm: Tại Sao Nga Chống Đồng Tính, Nga Hiện Nay Bị Đánh Giá Là Một Trong

3. Hannah is not studying French in the library. She’s at home with her classmates.

4. Is she running in the park?

5. My dog is eating now.

6. What are you waiting for?

7. Their students are not trying hard enough in the competition.

8. All of Jack’s friends are having fun at the concert right now.

9. My children are traveling around Asia now.

10. My little brother is drinking milk.

11. Listen! Our teacher is speaking.

IV.

1. B; 2. A; 3. D. 4. A; 5. B;

6. B; 7. D; 8.A; 9. C; 10.A; 11. A.

Bài tập ôn thì bây giờ đơn - thì hiện tại tiếp diễn

Dạng bài tập kết hợp này là bài bác tập thì hiện tại tại tiếp tục nâng cao, vị vậy bạn cũng có thể thử mức độ khi đang thành thạo biện pháp dùng cơ phiên bản của thì này.

I. Viết lại câu đến đúng ngơi nghỉ thì bây giờ đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.

1. (we/ go to lớn the cinema later)

2. (they/ work now)

3. (you/ not/ walk)

4. (they/ learn new things?)

5. (when/ he/ start work?)

6. (why/ I/ stay at home?)

7. (it/ get dark?)

8. (we/ not/ win)

9. (the dog/ not/ play with a ball)

10. (why/ it/ rain now?)

11. (how/ she/ travel?)

12. (where/ you/ work?)

13. (you/ meet your friend at four)

14. (I/ take too much cake?)

15. (you/ think?)

16. (we/ study this evening)

17. (Lucy and Steve/ play the piano)

18. (Sarah/ not/ tell a story)

II. Phát hành câu áp dụng thì lúc này tiếp diễn nhờ vào các từ lưu ý cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

III. Phân tách dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.

1. I ____________ for a nonprofit organization at the moment. (WORK)

2. I can see her . She ____________ at the corner (WAIT).

3. He ____________a letter to his trùm cuối at the moment (TYPE).

4. Look! Some students ____________ cards in the lounge (PLAY)

5. John _____________a letter khổng lồ his father at the moment. (WRITE)

6. The birds ____________ in the sky. I can see fifty of them (FLY)

7. Look ! The sun _____________ . (RISE)

IV. Viết câu nghi vấn.

1. What’s the matter? (why/ you/ cry?)

2. Where"s your mother? (she/ work/ today?)

3. I haven’t seen you for ages. (what/ you/ do/ these day?)

4. Anna is a student. (what/ she/ study?)

5. Who are those people? (what/ they/ do?)

V. Chuẩn bị xếp các từ để ghép thành câu trả chỉnh.

1. Driving/ khổng lồ /Quang/ is/ Hue.

2. The garden/ the/ are/ children/ playing/ in.

3. Brushing/ teeth/ Mai/ her/ is.

4. Waiting/ is/ who/ he/ for?

5. Truck/ is/ he/ driving/ his.

Có thể bạn quan tâm: Trọn bộ bài tập thì lúc này tiếp diễn cải thiện nhanh tăng level

Đáp án bài tập nâng cấp thì HTTD

I.

1. We are going to lớn the cinema later.

2. They are working now.

3. You are not talking.

4. Are they learning new things?

5. When does he start working?

6. Why bởi I stay at home?

7. Is it getting dark?

8. We don"t win.

9. The dog is not playing with a ball.

10. Why is it raining now?

11. How is she travelling?

12. Where are you working?

13. You are meeting your friend at four.

14. Am I taking too much cake?

15. Vì chưng you think?

16. We are studying this evening.

17. Lucy và Steve are playing the piano.

18. Sarah is not telling a story.

II.

1. My father is watering some plants in the garden.

2. My mother is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way khổng lồ the railway station.

5. My student is drawing a (very) beautiful picture.

III.

1. I am working for a nonprofit organization at the moment.

2. I can see her. She is waiting at the corner.

3. He is typing a letter to lớn his boss khủng at the moment.

4. Look! Some students are playing cards in the lounge.

5. John is writing a letter to his father at the moment.

6. The birds are flying in the sky. I can see fifty of them.

7. Look ! The sun is rising.

IV.

1. Why are you crying?

2. Is she working today?

3. What are you doing these days?

4. What is she studying?

5. What are they doing?

V.

1. Quang đãng is driving to lớn Hue.

2. The children are playing in the garden.

3. Mai is brushing her teeth.

4. Who is he waiting for?

5. He is driving his truck.

Hy vọng rằng những kiến thức tổng phù hợp về cấu trúc, phương pháp sử dụng, vệt hiệu nhận ra cũng những bài tập được chọn lọc trên đã giúp đỡ bạn ôn tập thì bây giờ tiếp diễn. Để nắm rõ ngữ pháp và áp dụng hiệu quả, các bạn hãy thực hành tiếp tục nhé!

ĐỪNG BỎ LỠ!! tuyệt kỹ con GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT cùng với chương trình đặc trưng giúp 10 triệu trẻ em thành nhuần nhuyễn 4 kỹ năng xuất sắc nhất.
*

#English General