Cách Sử Dụng Would Could

Sự biệt lập giữa should, could, và would kha khá cạnh tranh đối với không ít người dân lúc học tiếng Anh – Bài học này sẽ giúp đỡ chúng ta đọc giải pháp thực hiện của từng từ!

Sử dụng SHOULD và SHOULDN’T mang lại lời khuyên

Dưới đó là một trong những ví dụ giải pháp sử dụng should và shouldn’t để tại vị câu hỏi với đưa ra lời khuyên:

“I’ve had a really bad headađậy for the past week.”“That’s not good – you should go lớn the doctor.”

“I want to lớn make more friends, but I don’t know how.”“First of all, you shouldn’t spkết thúc so much time on the computer. You should go out và join a club or start playing a sport instead!”

“I had a fight with my best frikết thúc. What should I do?”“Hmm… I think you should Điện thoại tư vấn her và tell her you’re sorry.”

Sử dụng COULD và COULDN’T cho một năng lực vào thừa khứ

Could  couldn’t là dạng quá khứ đọng của rượu cồn từ can và can’t:

“When I was younger, I could run a mile in 7 minutes. Now it takes me trăng tròn minutes!”

“Yesterday, I couldn’t find my wallet anywhere – but this morning I found it.”

“Last year, he couldn’t speak English very well, but now he can.

Bạn đang xem: Cách sử dụng would could

Sử dụng COULD cho những năng lực có thể xảy ra vào tương lai

Dưới đó là một ví dụ về could nói đến một tài năng hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai:

“Do you have sầu any ideas for our publithành phố campaign?”

“Yes, I’ve sầu got a few ideas. I could put advertisements on Facebook và Google. We could also give out pamphlets in our neighborhood. Maybe John could even contact local TV stations.”

Sử dụng COULD chỉ dẫn đông đảo tận hưởng lịch sự

Could you please open the window? It’s hot in here.Could you turn the music down? Thanks.Could you make 10 copies of this report, please?

Sử dụng WOULD nhằm nói tới một tình huống giả định hoặc không chắc chắn là.

If I were the president of my company, I would make a lot of changes.If people were more generous, there wouldn’t be so much poverty in the world today.She would travel around the world if she had more vacation time.

Xem thêm: Senorita Là Gì? Señorita Là Gì Senorita Là Gì

Note: Trong trường hợp này, would được viết tắt thành ‘d

If I were the president of my company, I’d make a lot of changes.

Sử dụng WOULD YOU LIKE đưa ra một lời mời lịch sự

Sau đó là một vài ví dụ với would you like…? để lấy ra một lời mời kế hoạch sự:

Would you like anything lớn drink?”“A sodomain authority would be great. Thanks!”

Would you like to join us for dinner?”“I’d love lớn, but I actually have sầu other plans tonight.”

Would you like to lớn see some pictures from my vacation?”“Sure!”

Không sử dụng “to” sau should, could, & would:

You shouldn’t to smoke.You shouldn’t smoke.

We could lớn order pizza tonight.We could order pizza tonight.

I would lớn buy a new oto if I had the money.I would buy a new car if I had the money.