Cổng thông tin điện tử tỉnh bắc kạn

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế chuyển động Cổng thông tin điện tử thức giấc Bắc Kạn

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Xét ý kiến đề nghị của Sở thông tin và media tại Tờ trình số 01/TTr-STT&TT ngày 22 mon 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Cổng thông tin điện tử tỉnh bắc kạn

phát hành kèm theo quyết định này Quy chế vận động Cổng tin tức điện tử Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. các ông, bà: Chánh Văn phòng ubnd tỉnh; giám đốc Sở thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban chỉnh sửa Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và quản trị UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Lân

 

QUY CHẾ

Hoạt động Cổng thông tin điện tử thức giấc Bắc Kạn

(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số: 307/2010/QĐ-UBND

 ngày 08 mon 02 năm 2010 của ubnd tỉnh Bắc Kạn)

___________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này công cụ về tổ chức, làm chủ và hoạt động vui chơi của Cổng thông tin điện tử thức giấc Bắc Kạn, bao hàm việc: tổ chức triển khai thu thập, biên tập thông tin, dữ liệu; Tổ chức cập nhật thông tin, dữ liệu; Tổ chức cung ứng thông tin, tài liệu và các dịch vụ hành bao gồm công lên Cổng thông tin điện tử thức giấc Bắc Kạn (sau phía trên viết tắt là Cổng TTĐT).

2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND những huyện, thị buôn bản thuộc thức giấc Bắc Kạn; các cơ quan lại báo chí, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai quật và sử dụng dịch vụ thương mại của Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

1. “Cổng TTĐT” là phương tiện truyền thông media đa phương tiện đi lại của thức giấc Bắc Kạn, là nơi truy cập tập trung, tích hợp những kênh thông tin, các dịch vụ, hỗ trợ tới người sử dụng thông sang 1 phương thức thống nhất trên căn nguyên Web. Những tính năng cơ bản của Cổng TTĐT là: kĩ năng truy cập một cửa; tích phù hợp và link nhiều loại thông tin; xuất phiên bản thông tin; cung ứng nhiều môi trường thiên nhiên hiển thị thông tin; cai quản trị khối hệ thống và tín đồ sử dụng.

2. “Ban biên tập Cổng TTĐT” do quản trị UBND tỉnh giấc Bắc Kạn quyết định thành lập, bao gồm: trưởng phòng ban là thường xuyên trực ủy ban nhân dân tỉnh, các phó phòng ban và thành viên là lãnh đạo những sở, ban, ngành ở trong tỉnh để làm nhiệm vụ quản lý nội dung tin tức của Cổng TTĐT (Sau đây hotline tắt là Ban Biên tập). Ban chỉnh sửa làm bài toán theo chế độ kiêm nhiệm.

3. “Đơn vị làm mối về Cổng TTĐT” là Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông media Bắc Kạn, được giao làm cho đầu mối tổ chức triển khai thu thập, lưu trữ, xử lý, biên tập, cung cấp tin và dịch vụ trên Cổng TTĐT.

4. “Cán cỗ đầu mối về Cổng TTĐT” là cán bộ của những đơn vị nằm trong tỉnh, được thủ trưởng đơn vị giao làm cho đầu mối tổ chức triển khai thu thập, biên tập, cập nhật và cung cấp tin về buổi giao lưu của đơn vị mình cho Cổng TTĐT; là cộng tác viên cung cấp thông tin, dữ liệu cho Cổng TTĐT cùng được hưởng những quyền lợi của hiệp tác viên theo cơ chế hiện hành.

Điều 3. Địa chỉ của Cổng TTĐT.

Địa chỉ của Cổng TTĐT trên mạng internet là http://www.backan.gov.vn

Điều 4. Vị trí, trọng trách của Cổng TTĐT.

1. Vị trí: Cổng TTĐT là vị trí cung cấp, trao đổi tin tức chính thức, gồm thẩm quyền và công khai minh bạch trên mạng mạng internet của ubnd tỉnh Bắc Kạn.

2. Nhiệm vụ:

- hỗ trợ đầy đủ, đúng đắn và kịp thời các thông tin về nhà trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong phòng nước và của tỉnh Bắc Kạn; tình hình hoạt động vui chơi của các cấp, những ngành và các đơn vị thuộc tỉnh.

- Tuyên truyền, thông dụng các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của thức giấc Bắc Kạn;

- cung cấp tin góp phần giao hàng quá trình ra các quyết định cai quản lý, điều hành của những cấp bao gồm quyền;

- cung cấp thông tin cho Cổng tin tức điện tử chính phủ; chia sẻ thông tin với các khối hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác theo cách thức của pháp luật;

- tùy chỉnh thiết lập mối tình dục trực tuyến trải qua Cổng TTĐT giữa ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn với các cơ quan bên nước; giữa ubnd tỉnh Bắc Kạn cùng với các cá thể và tổ chức trong và kế bên tỉnh theo chế độ của pháp luật;

- cung cấp các dịch vụ hành chủ yếu công trực thuộc phạm vi nhiệm vụ của ủy ban nhân dân tỉnh và của những đơn vị ở trong tỉnh theo chính sách của pháp luật;

- cung ứng các thương mại dịch vụ theo luật pháp của pháp luật.

Điều 5. Quản lý, quản lý Cổng TTĐT.

1. Cổng TTĐT chuyển động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ban chỉnh sửa chịu trách nhiệm trước quản trị UBND thức giấc về các nội dung tin tức đưa lên Cổng TTĐT.

3. Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Bắc Kạn bao gồm trách nhiệm:

a) quản ngại lý, vận hành hệ thống kiến trúc kỹ thuật của Cổng TTĐT theo lao lý của luật pháp và quy chế này; thành lập giải pháp, cấu hình thiết lập hệ thống bảo mật và an toàn thông tin cho Cổng TTĐT;

b) Tham mưu đến Ban chỉnh sửa lập, trình ubnd tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư chi tiêu phát triển Cổng TTĐT đảm bảo an toàn yêu mong về tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý, đưa tin và thương mại & dịch vụ phục vụ vận động điều hành của các cấp, những ngành; làm chủ thực hiện kế hoạch đầu tư chi tiêu và dự án đầu tư sau khi được phê chăm sóc theo quy định của pháp luật

4. Phần lớn hoạt động báo tin và dịch vụ trên Cổng TTĐT phải tuân hành các hiện tượng của luật pháp về thống trị thông tin bên trên mạng mạng internet và các quy định quy định liên quan lại khác.

5. Việc tổ chức triển khai thu thập, biên tập, cập nhật, lưu lại trữ, xử trí và cung cấp thông tin, dịch vụ thương mại trên Cổng TTĐT thực hiện theo hiện tượng tại chương III quy chế này.

Điều 6. Những cơ quan, đơn vị chức năng tham gia Cổng TTĐT Bắc Kạn.

1. Những cơ quan, đơn vị chức năng bắt buộc tham gia thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng TTĐT bao gồm: những sở, ban, ngành, UBND những huyện, thị xã thuộc tỉnh.

2. Các Ban Đảng thức giấc uỷ, UBMTTQ, những đoàn thể chủ yếu trị, chính trị-xã hội, xóm hội nghề nghiệp có nhu cầu xây dựng trang web thành viên, hoặc đưa tin lên Cổng TTĐT dữ thế chủ động phối phù hợp với Sở tin tức và truyền thông để tiến hành các thủ tục trình ủy ban nhân dân tỉnh coi xét, phê duyệt.

Điều 7. Các hành vi bị cấm khi tham gia Cổng TTĐT

1. Lợi dụng Cổng TTĐT nhằm mục tiêu mục đích:

a) chống lại nhà nước cộng hoà xã hội công ty nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an toàn quốc gia, biệt lập tự, an toàn xã hội; hủy hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, xích míc giữa những dân tộc, nhan sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn làng mạc hội, mê tín dị đoan; tiêu hủy tuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b) Cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm luật quy định của lao lý về đảm bảo an toàn bí mật nhà nước; những thông tin không đúng sự thật, nói xấu, trét nhọ nhằm mục đích đi lùi danh dự, đáng tin tưởng của tổ chức, cá nhân.

c) Đưa những nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với cách thức của pháp luật.

2. Những hành vi vi phạm khác theo phương pháp của pháp luật.

Điều 8. Ngữ điệu và cỗ mã giờ Việt thực hiện trên Cổng TTĐT.

1. Ngôn từ chính thức dùng để trao đổi thông tin trên Cổng TTĐT là giờ đồng hồ Việt và tiếng Anh (Hướng cải cách và phát triển cho tương lai).

2. Bộ mã giờ Việt sử dụng trên Cổng TTĐT là cỗ mã giờ Việt chuẩn chỉnh theo dụng cụ của điều khoản hiện hành (Unicode 6909:2001)

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ quan lại ĐƠN VỊ vào VIỆC TỔ CHỨC ĐẢM BẢO THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN

Điều 9. Cơ cấu tổ chức và trọng trách của Ban Biên tập.

1. Tổ chức cơ cấu tổ chức.

a) Ban chỉnh sửa Cổng TTĐT do chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, bao hàm Trưởng Ban Biên tập, các phó Trưởng Ban biên tập và các thành viên Ban Biên tập. Trưởng Ban chỉnh sửa là thường xuyên trực ubnd tỉnh. Ban chỉnh sửa hoạt đụng theo chính sách kiêm nhiệm và tuân thủ Quy chế hoạt động vui chơi của ban biên tập Cổng TTĐT được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Các chỉnh sửa viên chăm trách là cán bộ, viên chức ở trong phòng Websie, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông media Bắc Kạn.

c) những thành viên Ban chỉnh sửa được thực hiện con dấu vị trí mình công tác làm việc để thực hiện các giao dịch khi yêu cầu thiết.

2. Nhiệm vụ:

a) Xác định kim chỉ nan nội dung tin tức cần tổ chức hỗ trợ trên Cổng TTĐT, bảo đảm an toàn đáp ứng yêu mong quản lý, điều hành của những cấp, những ngành, các cơ quan cai quản nhà nước và các yêu cầu được tin báo của người dân cùng doanh nghiệp.

 b) Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tổ chức triển khai thu thập, biên tập, update thông tin và dịch vụ thương mại trên Cổng TTĐT, bảo vệ phù hợp với quy định của pháp luật, của thức giấc và định hướng nội dung thông tin đã được Ban chỉnh sửa xác định.

c) Giám sát, kiểm duyệt nội dung thông tin trước lúc đưa lên Cổng TTĐT, bảo đảm an toàn phù hợp với quy định của điều khoản và của tỉnh.

Điều 10. Trọng trách của trưởng ban Biên tập.

1. Chịu trách nhiệm trước quản trị UBND tỉnh về hoạt động của Ban Biên tập.

2. Thi công và trình quản trị UBND tỉnh phát hành Quy chế hoạt động vui chơi của Ban biên tập phù hợp với quy định của điều khoản và của Tỉnh.

Điều 11. Trọng trách của Sở tin tức và Truyền thông.

1. Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh về buổi giao lưu của Cổng TTĐT.

Xem thêm: Phần Mềm Ghi Âm Trên Laptop Tốt Nhất, 3 Cách Thu Âm Trên Máy Tính Pc & Laptop

2. Phối phù hợp với ban biên tập Cổng TTĐT triển khai tiến hành nhiệm vụ được giao theo quy định, đảm bảo chất lượng, nội dung, tác dụng và thực tế của Cổng TTĐT.

3. Báo cáo, đề xuất  với ubnd tỉnh các giải pháp để mở rộng kênh tin tức và đk kỹ thuật nhằm mục đích không ngừng cải thiện chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT

Điều 12. Nhiệm vụ của Trung tâm technology thông tin cùng Truyền thông Bắc Kạn (Đơn vị làm mối của Cổng TTĐT).

1. Là đầu mối tổ chức triển khai thu thập, biên tập, xử lý, lưu trữ và đưa tin và dịch vụ trên Cổng TTĐT.

2. Tổ chức mừng đón các tin tức dữ liệu cho những đơn vị thuộc tỉnh gửi đến Cổng TTĐT theo các hình thức quy định tại Điều 16 quy chế này, hoặc các thông tin theo chỉ đạo của chỉ huy tỉnh. Trình ban biên tập kiểm duyệt trước lúc đăng tải trên Cổng TTĐT.

3. Trình Ban biên tập phê duyệt nội dung thông tin tự thu thập, chỉnh sửa và những thông tin, tài liệu không do các đơn vị nằm trong tỉnh cung cấp; Mọi tin tức được đăng cài trên Cổng TTĐT đều buộc phải qua sự kiểm cẩn thận của Ban Biên tập.

4. Cai quản trị nội dung, biên tập, xử trí và cập nhật thông tin trên những kênh thông tin, chăm mục, siêng đề của Cổng TTĐT.

5. Khuyên bảo và phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc tỉnh giấc trong việc tổ chức triển khai thu thập, biên tập, cập nhật và hỗ trợ thông tin, dữ liệu cho Cổng TTĐT.

6. Phối phù hợp với các đơn vị chức năng thuộc tỉnh trong câu hỏi xây dựng, làm chủ và cung ứng các dịch vụ thương mại hành chính công ở trong trách nhiệm của các đơn vị qua Cổng TTĐT.

7. Tổng tán đồng kiến của chúng ta đọc gửi trao Cổng TTĐT, thông tin đến người dân có thẩm quyền để chỉ đạo việc xử trí theo phương tiện của pháp luật; chuyển các ý kiến của người sử dụng đọc đến các đơn vị, cá nhân liên quan liêu để cách xử lý và vấn đáp theo lý lẽ của pháp luật.

8. Phối hợp, tổ chức các cuộc trao đổi, phỏng vấn trực tuyến, đàm đạo trên kênh trao đổi tin tức của Cổng TTĐT.

9. Tổ chức triển khai xây dựng và gia hạn hệ thống hiệp tác viên tin báo dữ liệu mang đến Cổng TTĐT; Thực hiện cơ chế nhuận bút so với cộng tác viên theo điều khoản của pháp luật.

10. Tổ chức cung cấp các thương mại & dịch vụ thông tin theo qui định của pháp luật.

11. Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật ship hàng công tác hỗ trợ và cập nhật thông tin dữ liệu:

a) chỉ dẫn kỹ thuật và kết nối ship hàng việc cung ứng và update thông tin, dữ liệu của những đơn vị qua hệ thống mạng.

b) Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật mang đến Cổng TTĐT vận hành an toàn, ổn định.

12. Đảm bảo các điều kiện quan trọng để Ban chỉnh sửa làm câu hỏi theo cách thức của quy định và của tỉnh.

13. Lập và đảm bảo an toàn kế hoạch kinh phí chi thường xuyên, làm chủ và áp dụng đúng quy định, có công dụng các khoản kinh phí phân bổ cho vận động thu thập, lưu lại trữ, xử lý, biên tập báo tin và thương mại & dịch vụ trên Cổng TTĐT.

Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, tổ chức, cá thể tham gia Cổng TTĐT.

1. Trách nhiệm, quyền hạn của những đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Cử một cán cỗ làm cán cỗ đầu côn trùng về Cổng TTĐT; thông báo cho Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông biết để phối hợp công việc; giám sát, khám nghiệm cán bộ đầu mọt về Cổng TTĐT tiến hành nhiệm vụ chính sách tại Điều 14, quy chế này.

b) Giao nhiệm vụ cho cán cỗ phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực của đơn vị chức năng có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với cán cỗ đầu mối về Cổng TTĐT triển khai thu thập, cập nhật, biên tập và cung cấp thông tin về các nghành nghề dịch vụ thuộc phạm vi chức năng, trách nhiệm của đơn vị theo chính sách để giữ hộ về đến Cổng TTĐT.

c) tổ chức thực hiện cung cấp và cập nhật thông tin dữ liệu.

+ cung cấp đầy đủ, đúng đắn và kịp thời mang đến Cổng TTĐT các nội dung thông tin, tài liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, trọng trách của đơn vị chức năng theo vẻ ngoài tại Điều 15, 16 cùng 17, quy định này;

+ cung ứng đầy đủ, đúng chuẩn và kịp thời các thông tin ship hàng giải đáp yêu mong của tổ chức triển khai và cá nhân thuộc phạm vi chức năng, trách nhiệm của đối chọi vị;

+ hỗ trợ các tin tức về các chương trình, dự án được giao thống trị thực hiện trên Cổng TTĐT, bao gồm: những văn khiếu nại về chương trình, dự án; các hoạt động của dự án; các kết quả thực hiện tại dự án; các kết quả đánh giá bán dự án;

d) trả lời ý kiến bạn đọc kịp thời theo qui định tại Chương IV, quy chế này cùng theo phương tiện của pháp luật;

e) Thủ trưởng những đơn vị phụ trách trước quản trị UBND thức giấc về phần đông nội dung thông tin, tài liệu mà đơn vị mình cung ứng cho Cổng TTĐT.

2. Quyền với trách nhiệm của những tổ chức, cá thể tham gia Cổng TTĐT.

a) Được khai thác các thông tin quan trọng trên Cổng TTĐT để ship hàng cho nhu cầu hoạt động vui chơi của các tổ chức, cá nhân. Khi thực hiện tin, bài, hình ảnh trên Cổng TTĐT buộc phải ghi rõ “Theo Cổng TTĐT tỉnh giấc Bắc Kạn” hoặc “ Theo http://www.backan.gov.vn”

b) Các cá nhân cung cung cấp tin, bài, ảnh, và những thông tin phù hợp với yêu cầu nội dung của Cổng TTĐT, được Ban biên tập kiểm duyệt y và đăng tải sẽ tiến hành hưởng chính sách nhuận cây viết theo dụng cụ hiện hành.

c) đề đạt với người có quyền lực cao Sở thông tin và Truyền thông, Ban chỉnh sửa Cổng TTĐT tỉnh về chất lượng lượng hoạt động của Cổng TTĐT.

d) thực hiện đúng các quy định của quy định này.

Điều 14. Trách nhiệm của cán cỗ đầu côn trùng của Cổng TTĐT.

1. Duy trì mối contact thường xuyên với đơn vị đầu mọt về Cổng TTĐT.

2. Tổ chức triển khai thu thập, biên tập, update và báo tin về các chuyển động thuộc phạm vi chức năng, trọng trách của đơn vị chức năng mình, trình Thủ trưởng đơn vị chức năng phê duyệt ngôn từ thông tin trước khi gửi về Cổng TTĐT.

3. Tổng hợp, báo cáo thủ trưởng đơn vị chức năng kịp thời những yêu cầu, ý kiến của công ty đọc; phối phù hợp với các cán bộ, chuyên viên của đơn vị được giao tham mưu trả lời ý kiến độc giả và đơn vị đầu mọt về cổng TTĐT trong bài toán tổ chức thực hiện trả lời chủ kiến bạn đọc.

Chương III

NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI

 THÔNG TIN TRÊN TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN

Điều 15. Nội dung thông tin dữ liệu trên Cổng TTĐT.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn bao gồm trách nhiệm cung ứng công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ, đúng đắn những tin tức quy định trên Điều 28 Luật technology thông tin và Điều 4 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP. Câu chữ thông tin, dữ liệu cụ thể như sau:

1. Tổng quan liêu về Bắc Kạn bao hàm Giới thiệu về quê hương, con fan Bắc Kạn; lịch sử vẻ vang hình thành; đk tự nhiên; tiềm năng phạt triển; tổ chức triển khai bộ máy.

2. Thông tin tuyên truyền, thông dụng hướng dẫn tiến hành các nhà trương, mặt đường lối của Đảng, cơ chế pháp luật của phòng nước và của tỉnh Bắc Kạn cho nhân dân.

3. Thông tin thời sự vào tỉnh, nội địa và nước ngoài trên cơ sở khai thác thông tin tổng hợp.

4. Tin tức buổi giao lưu của UBND tỉnh, HĐND tỉnh;

5. Tin tức về lãnh đạo tỉnh bao gồm: thông tin về hoạt động của các lãnh đạo, các bài viết, các bài phạt biểu, trả lời phỏng vấn, vấn đáp chất vấn, trả lời bạn phát âm và phỏng vấn trực tuyến.

6. Tích hợp các Website thành viên của các sở, ban, ngành, UBND những huyện, thị xã. Nội dung thông tin của các Website thành viên đề xuất được cập nhật đầy đủ theo như đúng các chuyên mục đã được thống tuyệt nhất khởi tạo nên từng đơn vị.

7. Hệ thống văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật của tỉnh Bắc Kạn.

8. Dự thảo văn phiên bản quy bất hợp pháp luật của HĐND thức giấc và ủy ban nhân dân tỉnh cần lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân theo cách thức của Luật ban hành văn phiên bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

9. Tin tức hướng dẫn thủ tục hành chính.

10. Cung cấp các dịch vụ công.

11. Một vài dịch vụ thông tin khác trên Cổng TTĐT bao gồm: Danh bạ hộp thư năng lượng điện tử, trả lời bạn hiểu (Chuyên mục hỏi đáp), tra cứu kiếm thông tin, (Giao lưu giữ trực tuyến)....

12. Tin tức quảng bá.

13. Các thông tin không giống theo yêu mong của chủ yếu phủ, của lãnh đạo tỉnh và theo chế độ của pháp luật.

Điều 16. Vẻ ngoài cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT.

1. Mọi thông tin dữ liệu do những đơn vị gởi về Trung tâm công nghệ thông tin với truyền thông để mang lên Cổng TTĐT được thực hiện theo các vẻ ngoài sau:

a) bằng văn phiên bản theo mẫu cung cấp thông tin, tài liệu cho Cổng TTĐT giải pháp tại Phụ lục kèm theo quy định này hoặc những tệp thông tin dữ liệu năng lượng điện tử thông qua hộp thư năng lượng điện tử banbientap