Đề thi anh văn lớp 2 hk2

Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học tập kì 2Nội dungbài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2II. Nội dungđề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2số 2IV. Nội dungĐề thi giờ Anh học kì 2 lớp 2số 3Bộ đề thi học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2

Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học tập kì 2

Điền từ mê say hợp kết thúc từ bên dưới đây.

Bạn đang xem: Đề thi anh văn lớp 2 hk2

a. C_assroom: lớp học

b. Sc_ool: trường học

c. T_acher: giáo viên

d. Boo_: sách

e. Sm_ll: nhỏ

f. N_ce: đẹp, tốt

g. _en: loại bút

h. W_ter: nước

Sắp xếp phần lớn từ dưới đây thành câu trả chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. Eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. Down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. Is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. Class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ không giống loại

1. A. Whiteb. Brownc. Oranged. Apple
2. A. Colorb. Eightc. Fourd. Nine
3. A. Bananab. Applec. Seesawd. Grape
4. A. Swingb. Seesawc. Pinkd. Hide-and-seek
5. A. Ib. Hec. Shed. Peter
6. A. Dob. Playc. Sayd. Linda
7. A. Penb. Bookc. Dod. Crayon
8. A. Teacherb. Momc. Dadd. Son

Đáp ánđề soát sổ tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Điền từ phù hợp hợp dứt từ bên dưới đây.

a. Classroom: lớp học

b. School: trường học

c. Teacher: giáo viên

d. Book: sách

e. Small: nhỏ

f. Nice: đẹp, tốt

g. Pen: loại bút

h. Water: nước

Sắp xếp gần như từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh

a – How old is she?

b – nam is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has đôi mươi students.

f – This is my mother.

Chọn từ khác loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dungbài tập tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái tương thích vào chỗ chấm để sinh sản thành từ bao gồm nghĩa:

1. Scho….l

2. M…..sic room

3. B……g

4. Rubb…. R

5. Cl….ss room

6. Op….n

Bài 2. (3 điểm): bố trí lại những câu sau:

1. Name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. Are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. Am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. Is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): ngừng các câu sau

1. Which ……your school?

2. Xuất hiện ………book.

3. How…….. You ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp ánbài tập tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. School

2. Music room

3. Bag / big/ bug

4. Rubber

5. Class room

6. Open

Bài 2: sắp xếp đúng từng câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

Xem thêm: Bạn Có Biết: 5 Sông Dài Nhất Thế Giới Là Sông Nào Dài Nhất Thế Giới?

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. Is

2. Your

3. Are

4. Is

Bài 4: trả lời đúng từng câu được một điểm.

Các em học viên tự vấn đáp về bạn dạng thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dungđề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Anh số 1

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

*

III. Complete the sentences

*

IV. Read & choose the correct answer

*
*
*

Nội dungđề thi giờ Anh học kì 2 lớp 2 số 2

I. Read and match

*

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer.

*

V. Recorder the letters

*

Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ có nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1 A. SocksB. ShortsC . KitchenD. Coat
2 A. SheepB. DressC. T-shirtD. Pants
3 A. FishB. ShoesC. LionD. Goat
4 A. Living roomB. HatC. BedroomD. Bathroom
5 A. HouseB. ApartmentC. ChairD. Dining room

IV. Count and write. ( Đếm cùng viết ) (1 điểm)

1. Seven + eight =________________

2. Eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences và translate in lớn Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What color / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / vì / like / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1.IsBilly in the bedroom? Yes, heis.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom and Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết trường đoản cú .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) nhỏ heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) nhỏ cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) nhỏ hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) con sư tử

Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

I. Nội dungđề bình chọn tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen and match. (1pt)

*

Question 2: Listen & circle (1 pt)

*

Question 3. Listen và number (1pt)

*

Question 4. Listen and màu sắc (1pt)

*

Question 5. Listen, look và complete. (1pt)

*

II. Nội dungđề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2số 2

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer

*
*

V. Recorder the letters

*
III. Đáp ánđề thi tiếng Anh lớp 2 kì 2số 2

I. Read and match

1. Princess; 2. Monkey; 3. Bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love khổng lồ skate.

4. I lượt thích to swim.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read và choose the correct answer.

1. A. Fly

2. B. Cowboy

3. C. Flower

4. B. Grass

5. A. Book

6. C. Star

V. Recorder the letters

1. O c h l t a c o e -> chocolate

2. Theet -> teeth

3. E t f e -> feet

4. Kspi -> skip

5. W o r c n -> crown

IV. Nội dungĐề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 2số 3

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture:

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer

*

V. Recorder the letters

*
*
V. Đáp ánđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 2số 3

I. Read và match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I like to drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have khổng lồ brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying khổng lồ the flowers;

IV. Read & choose the correct answer

1 – A. Clown; 2 – C. Step; 3 – B. Pram;

4 – A. Chicken; 5 – B. Chips; 6 – C. Cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

Bộ đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 2

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ II

Môn: giờ đồng hồ Anh – Lớp 2