Object complement là gì

Trong ngữ pháp Toeic danh từ tuyệt cụm danh trường đoản cú được quan niệm là tự chỉ fan, trang bị, xứ sở, tuyệt ý tưởng phát minh. Danh từ cùng các danh trường đoản cú có công dụng đóng góp tác dụng tương đồng trong câu. Vì vậy, chúng ta thống tốt nhất sử dụng danh từ có tác dụng từ bỏ đại diện mang lại danh từ bỏ và các danh từ bỏ vào bài này.

Bạn đang xem: Object complement là gì

*

cũng có thể tất cả 10 chức năng của danh từ trong câu:

Subject (chủ ngữ)Subject complement (Bổ ngữ cho chủ ngữ)Direct object (Tân ngữ trực tiếp)Object complement (Bổ ngữ cho tân ngữ)Indirect object (Tân ngữ con gián tiếp)Prepositional complement (Bổ ngữ mang lại giới từ)Noun phrase modifier (Bổ ngữ mang đến nhiều danh từ)Determinative (Từ chỉ định)AppositiveAdverbial (Trạng ngữ)

Trong kích cỡ bài bác thi TOEIC, MS. HOA TOEIC chỉ xin trình diễn những tác dụng thường xuyên hay chạm mặt vào đề thi.

Subject

Danh từ bỏ hay vào vai trò công ty ngữ vào Câu (sentence) hoặc Mệnh đề (Clause). Chủ ngữ hay là chủ của hành vi, trạng thái vào câu. Chụ ý vào hầu như từ in nghiêng vào vai trò nhà ngữ trong các ví dụ dưới đây:

The dog is chewing on a bone.

S V

Students have finish their final exam.

S V

My mother is gentle.

S

*

Subject Complement

Chức năng máy hai của danh trường đoản cú vào câu là Subject complement (xẻ ngữ mang đến nhà ngữ). Subject complement là đông đảo từ xuất xắc các trường đoản cú hiểu rõ nghĩa mang đến nhà ngữ.

The man was a nurse.

S S.C

Her mother will become the school librarian.

S S.C

Dành cho TOEIC: “Danh từ hay xuất hiện sau các Linking Verb tuyệt Copular Verbs như: be, become, seem…..”

cỗ đề thi Toeic, giáo trình Toeic

Object

Nếu Subject là chủ của hành vi, thì Object (Tân ngữ) là đối tượng dìm hành vi của công ty ngữ:

Mary eats vegetables frequently.

Mary: làm hành động “eat” => Subject

Vegetables: dìm hành động “eat” => Object

The player kicked the ball very hard.

Xem thêm: Xe Tăng - Binh Chủng Thiết Giáp Việt Nam Cộng Hòa

S O

The man is kissing his girlfriend emotionally.

S O

Có 02 các loại Object: 

Direct Object (Tân ngữ trực tiếp): trực tiếp nhận/ chịu đựng tác động tự hành vi của công ty ngữ

Indirect object (Tân ngữ loại gián tiếp): là người nhận/ lãnh/ mang tân ngữ trực tiếp. Indirect object tất yêu mãi sau trong câu nếu không có Direct Object.

He wrote a letter to his lover every month.

S D.O I.O

Động từ/hành động: “write”

Danh từ trực đón nhận hành động” “letter” => direct object

Danh từ dìm lấy direct object: “his girlfriend” => Indirect Object

Dành đến TOEIC: “Một số hễ từ lúc xuất hiện thường có 2 tân ngữ: Sover, bring, cook, buy, make, give sầu, offer, sell, show, tell……”

Object Complement

Subject Complement (Bổ ngữ của tân ngữ) Chức năng này y hệt như tính năng Subject Complement; chỉ khác ở chỗ trường đoản cú được bửa ngữ vào câu chưa phải là Subject nhưng là Direct Object của câu.

We elected you team leader.

Subject D.O O.C

Your cousins named their daughter Rainbow!

S D.O O.C

Prepositional Complement

Chức năng tiếp theo sau của danh từ bỏ vào câu là Preposition Complement (Bổ ngữ của giới từ). Đây là gần như danh tự kèm theo sau giới trường đoản cú với hiểu rõ nghĩa đến giới từ bỏ kia vào câu. Vì vậy, Preposition Complement còn có tên hotline không giống là Complements of preposition tuyệt là Object of preposition.

That little boy gave his toy to his baby brother.

S D.O P..C

The mother warned her children not lớn go into the woods.

Xem thêm: Hamlet Trương Viết Về Cách Yêu Của 12 Cách Yêu Hamlet Trương )

S D.O P..C

During his vacation, the man decided khổng lồ move to the Tropics.

S Phường.C

Dành mang đến TOEIC: “Sau giới từ là danh từ”

Determinatives

Dành cho TOEIC: “Sau tính từ bỏ thiết lập với dấu cài phương pháp “‘s” là danh từ:


Chuyên mục: Kiến Thức