PASCAL HƯỚNG DẪN

Bài tập gợi ý lập trình Pascal

Bắt đầu với NNLT Pascal

1. Khởi động Borland Pascal

Chạy lịch trình Borland Pascal hoặc Turbo Pascal để sở hữu được phần cửa sổ soạn thảo chương trình:

*

 2. Soạn thảo với chạy công tác Hello solo giản

Chọn menu file từ thực đơn của Pascal, chọn New nhằm tạo mới một tệp tin chương trình.

Bạn đang xem: Pascal hướng dẫn

Soạn thảo lịch trình sau vào file công tác hiện tại.

Program Ctrinh_Hello; Khai bao ten chuong trinh Luu y: Ten khong su dung vùng trang Var i,j :Integer; Khai bao bien i,j la kieu so nguyen Than chuong trinh chinh BEGIN Writeln("Hello !"); In ra dong chu Hello don gian Readln; Dung lai đến nhan phim Enter END. kết thúc ket thuc chuong trinh, ket thuc bang dau cham.

 Kết trái của quy trình soạn thảo

 Biên dịch chương trình : thừa nhận F9

Pascal sẽ xuất hiện thêm cửa sổ thông báo tình trạng biên dịch.

+ Trường đúng theo biên dịch thành công (không gồm lỗi):

 + Trường đúng theo biên dịch không thành công, xuất hiện thêm lỗi: Pascal sẽ thông báo thông tin về lỗi với dòng xuất hiện thêm lỗi. Tùy theo lỗi mà có chỉnh sủa phù hợp.

Xem thêm: Cách Xem Build Win 10 Đang Cài Đặt Trên Máy Tính, Cách Nhận Biết Phiên Bản Hiện Tại Của Windows 10

Chạy chương trình : thừa nhận Ctrl+F9, hiệu quả chương trình

 3. Các thao tác làm việc chính trên môi trường xung quanh lập trình Pascal

Mở file source code công tác đã có: nhận F3, tiếp đến chọn đường dẫn, với tên file bắt buộc mở.Lưu lại chương trình đang soạn thảo: dìm F2 nhằm lưu chương trình, giả dụ chương trình chưa được đặt tên, Pascal sẽ yêu mong đặt tên cho chương trình.Biên dịch chương trình: F9Biên dịch với chạy chương trình: Ctrl+F9.Các thao tác làm việc trên khối dữ liệu:Chọn vùng: dìm phím Shift + phím mũi tên để chọn vùng.Copy: Ctrl + InsertPaste: Shift+Insert

Ngoài ra, các làm việc này có thể được chọn lựa từ menu chính của chương trình.

4. Viết công tác đổi tiền

Yêu cầu: Nhập một vài tiền N đồng, thay đổi ra coi được từng nào tờ 5 đồng, bao nhiêu tờ 2 đồng, bao nhiêu tờ 1 đồng sao cho tổng số tờ là không nhiều nhất.

Ví dụ: N = 43đ = 8 tờ 5đ + 1 tờ 2đ + 1 tờ 1đ. Cách tính như sau:

Số tờ 5đ = 43 div 5 = 8

Số tiền dư = 43 gian lận 5 = 3

Số tờ 2đ = Số chi phí dư div 2 = 3 div 2 =1

Số tờ 1đ = Số tiền dư hack 2 = 3 gian lận 2 = 1

Dưới đó là chương trình cố thể:

Chương trình:

Program VIDU4_1;Var N, st5, st2, st1, sodu: LongInt; Khai bao cac bien su dung BEGINWrite( "Nhap so tien: " ); Readln( N ); Nhap gia tri mang đến bien N st5 := N div 5; div dung de phân tách lay gtri nguyen tra veSodu := N thủ thuật 5; hack dung de lay so du con lai st2 := Sodu div 2;st1 := Sodu thủ thuật 2;Writeln( "KET QUA DOI TIEN LA: " ); In ket qua cua cac bien Writeln( "So to 5d= ", st5 );Writeln( "So khổng lồ 2d= ", st2 );Writeln( "So to lớn 1d= ", st1 );Readln;END.Kết quả chương trình sau khoản thời gian nhấn Ctrl+F9 cùng nhập số chi phí là 127.