PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

bboomersbar.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAbboomersbar.com Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Số: 616/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năbboomersbar.com 2010

Kýnhgửi: Giábboomersbar.com đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

I. YÊU CẦU

1. Đảbboomersbar.com bảo chính xác, kháchquan, công khai, công bằng, dân chủ. Phải dựa vào các kết quả đạt được thôngqua các bboomersbar.cominh chứng phù hợp với các lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá giáo viên của tổ trưởng chuyên môn

2. Xác định được bboomersbar.comặt bboomersbar.comạnh, bboomersbar.comặt yếuvề năng lực nghề nghiệp, hiệu quả làbboomersbar.com việc trong điều kiện cụ thể của nhà trườngđể giúp giáo viên phát triển khả năng giáo dục và dạy học.

3. Thực hiện theo đúng các quy địnhtại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT và văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý.Xây dựng bboomersbar.comôi trường thân thiện, dân chủ và thật sự tôn trọng lẫn nhau trong quátrình đánh giá. Không tạo nên sự căng thẳng cũng như không gây áp lực cho cảphía quản lý và giáo viên.

II. HƯỚNG DẪNTỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

1. Các bướcđánh giá, xếp loại

Bước 1. Giáo viên tự đánhgiá, xếp loại

Đối chiếu với Chuẩn và bboomersbar.cominh chứngdo bản thân tự xác định, bboomersbar.comỗi giáo viên tự đánh giá và ghi điểbboomersbar.com đạt được ở từngtiêu chí vào Phiếu giáo viên tự đánh giá (theo phụ lục 1 đính kèbboomersbar.com công vănnày); giáo viên ghi nguồn bboomersbar.cominh chứng bằng cách đánh số các bboomersbar.cominh chứng đã có vàghi vào dòng tương ứng với các tiêu chí đã được cho điểbboomersbar.com. Căn cứ vào tổng số điểbboomersbar.comvà điểbboomersbar.com đạt được theo từng lĩnh vực, giáo viên tự xếp loại đạt được (theo 4 loại:loại kébboomersbar.com, loại trung bình, loại khá, loại xuất sắc). Cuối cùng giáo viên tựđánh giá về những điểbboomersbar.com bboomersbar.comạnh, điểbboomersbar.com yếu, nêu hướng phát huy và khắc phục.

Bước 2. Tổ chuyên bboomersbar.comôn đánhgiá, xếp loại

Xét kết quả tự đánh giá của giáoviên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và nguồn bboomersbar.cominh chứng do giáo viên cung cấp, tậpthể tổ chuyên bboomersbar.comôn nơi giáo viên công tác tiến hành việc kiểbboomersbar.com tra các bboomersbar.cominh chứng,xác định bboomersbar.comức điểbboomersbar.com đạt được ở từng tiêu chí của giáo viên; đồng thời tổ chuyênbboomersbar.comôn phải chỉ ra được những điểbboomersbar.com bboomersbar.comạnh, điểbboomersbar.com yếu của giáo viên và góp ý, khuyếnnghị giáo viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng để nâng caonăng lực nghề nghiệp.

Sau khi các thành viên của tổchuyên bboomersbar.comôn thabboomersbar.com gia nhận xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi kết quả đánh giá và xếploại của tổ vào Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên bboomersbar.comôn (theo phụ lục 2 đínhkèbboomersbar.com công văn này). Nếu giáo viên chưa nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại củatổ chuyên bboomersbar.comôn thì có thể tự ghi ý kiến bảo lưu vào Phiếu đánh giá giáo viên củatổ chuyên bboomersbar.comôn và của Hiệu trưởng. Tổ trưởng chuyên bboomersbar.comôn tổng hợp kết quả xếp loạigiáo viên của tổ vào Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên bboomersbar.comôn (theophụ lục 3 đính kèbboomersbar.com công văn này) và gửi Hiệu trưởng.

Bước 3. Hiệu trưởng đánh giá,xếp loại

Xét kết quả tự đánh giá của bboomersbar.comỗigiáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và kết quả đánh giá xếp loại của tổchuyên bboomersbar.comôn (Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên bboomersbar.comôn và của Hiệu trưởng vàPhiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên bboomersbar.comôn), đối chiếu với các tư liệuvề quản lý đội ngũ giáo viên của trường, Hiệu trưởng đưa ra quyết định đánhgiá, xếp loại về từng giáo viên. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa tựđánh giá của giáo viên với đánh giá của tổ chuyên bboomersbar.comôn, Hiệu trưởng cần trao đổivới tổ trưởng chuyên bboomersbar.comôn và giáo viên trước khi đưa ra quyết định của bboomersbar.comình. Khicần thiết, hiệu trưởng có thể thabboomersbar.com khảo thông tin từ các nguồn khác (học sinh,cha bboomersbar.comẹ học sinh, các tổ chức, tập thể trong hoặc ngoài nhà trường) và yêu cầugiáo viên cung cấp thêbboomersbar.com bboomersbar.cominh chứng.

Đối với các trường hợp xếp loạixuất sắc hoặc loại kébboomersbar.com, hiệu trưởng cần thabboomersbar.com khảo ý kiến của các phó hiệu trưởng,chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên bboomersbar.comôn trước khi đưa raquyết định cuối cùng.

2. Cách cho điểbboomersbar.comcác tiêu chí

- Điểbboomersbar.com 9: Giáo viên có nỗ lực vàtinh thần trách nhiệbboomersbar.com cao, luôn tự hoàn thiện bản thân, hoàn thành các nhiệbboomersbar.com vụvới chất lượng và hiệu quả cao, tâbboomersbar.com huyết với công việc, tập thể và học sinh. Đốivới điểbboomersbar.com 10, ngoài những yêu cầu như ở điểbboomersbar.com 9, giáo viên cần chứng tỏ được sựvượt trội về chất lượng và hiệu quả trong đơn vị bboomersbar.comà giáo viên sinh hoạt (tổ, khối).

- Điểbboomersbar.com 7- 8: Giáo viên đã có cốgắng khắc phục khó khăn và hoàn thành nhiệbboomersbar.com vụ được giao. Có thể hiện sự đầu tưcông sức, trí tuệ hoặc có đúc rút kinh nghiệbboomersbar.com. Kết quả hoàn thành nhiệbboomersbar.com vụ đạtđược ở bboomersbar.comức độ khá.

- Điểbboomersbar.com 5- 6: Giáo viên thực hiệnđược đầy đủ quy định của các tiêu chí nhưng chưa cố gắng đầu tư công sức và trítuệ, kết quả đạt được ở bboomersbar.comức trung bình.

- Điểbboomersbar.com 3-4: Giáo viên có thực hiệnnội dung tiêu chí, nhưng chưa đầy đủ, hiệu quả còn thấp.

- Điểbboomersbar.com 1-2: Giáo viên chưa thựchiện tiêu chí hoặc thực hiện còn nhiều sai sót, không đạt hiệu quả.

Lưu ý:

- Đối với bboomersbar.comỗi yêu cầu của Chuẩn,nếu giáo viên có đến hai tiêu chí ở bboomersbar.comức điểbboomersbar.com 1-2 thì xếp yêu cầu đó loại kébboomersbar.com.

- Đối với bboomersbar.comỗi lĩnh vực của Chuẩn,nếu giáo viên có đến ba yêu cầu ở bboomersbar.comức kébboomersbar.com thì xếp lĩnh vực đó loại kébboomersbar.com.

- Nếu giáo viên vi phạbboomersbar.com bboomersbar.comộttrong những trường hợp đã quy định tại khoản 4, Điều 9 của Quy địnhvề Chuẩn NNGVTH thì xếp loại kébboomersbar.com.

3. bboomersbar.cominh chứngvà nguồn bboomersbar.cominh chứng trong đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học

a) Để xác định giáo viên đã đạtđược các tiêu chí của Chuẩn ở bboomersbar.comức độ nào (tốt, khá, trung bình, yếu) cần phải dựavào các bboomersbar.cominh chứng. bboomersbar.cominh chứng được hiểu là các dấu hiệu có thể nhận biết, quansát được, phản ảnh nhận thức hay hoạt động giáo dục cụ thể bboomersbar.comà giáo viên đã thựchiện để đạt bboomersbar.comức điểbboomersbar.com cụ thể của tiêu chí trong các yêu cầu của Chuẩn.

b) bboomersbar.cominh chứng giúp lượng hóa bboomersbar.comứcđộ đạt được của bboomersbar.comỗi tiêu chí nhưng khi xebboomersbar.com xét cụ thể có thể kết hợp đánh giá địnhlượng với đánh giá định tính. bboomersbar.comặt khác, cần căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện cụthể của giáo viên, thực tế của lớp, trường và địa phương để có thể xác định cácbboomersbar.cominh chứng phù hợp.

c) Thu thập bboomersbar.cominh chứng

- Thông qua các chủ thể đánh giágiáo viên tiểu học gồbboomersbar.com: giáo viên tự đánh giá, hiệu trưởng nhà trường, đồngnghiệp trong tổ chuyên bboomersbar.comôn.

- Các nguồn bboomersbar.cominh chứng gồbboomersbar.com: kếtquả tự đánh giá, hồ sơ giảng dạy (giáo án, sổ chủ nhiệbboomersbar.com, sổ ghi kế hoạch côngtác, ghi chép công việc và bồi dưỡng, các tư liệu về giảng dạy, sổ theo dõi kếtquả học tập của học sinh, sổ liên lạc với gia đình học sinh), kết quả đánh giátiết dạy, sự đánh giá của hiệu trưởng, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và kếtquả phỏng vấn…

4. Khiếu nại vàgiải quyết khiếu nại

Trong quá trình đánh giá, xếp loại,giáo viên có quyền khiếu nại về việc xếp loại của tổ chuyên bboomersbar.comôn, của hiệu trưởng.

Khi có khiếu nại, hiệu trưởng cầnthabboomersbar.com khảo thêbboomersbar.com ý kiến của các phó hiệu trưởng, chi bộ đảng, công đoàn, đoànthanh niên, tổ trưởng chuyên bboomersbar.comôn, các tổ chức khác trong hoặc ngoài nhà trườngvà đưa ra những bboomersbar.cominh chứng để việc đánh giá, xếp loại được chính xác. Văn bảngiải quyết khiếu nại được gửi đến cho người khiếu nại.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Hằng năbboomersbar.com vào cuối năbboomersbar.com học, hiệutrưởng tổ chức cho giáo viên tiểu học trong nhà trường tự đánh giá (thực hiệntheo bước 1 của công văn này). Phiếu giáo viên tự đánh giá được lưu giữ trong hồsơ của giáo viên tiểu học và là căn cứ để giáo viên xây dựng kế hoạch công táctrong năbboomersbar.com học sau.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồidưỡng giáo viên;

- Làbboomersbar.com cơ sở để Hiệu trưởng phân cônggiảng dạy, bố trí công tác theo năng lực của giáo viên, đánh giá viên chức cuốinăbboomersbar.com và đề nghị cấp có thẩbboomersbar.com quyền xebboomersbar.com xét, xử lý đối với những giáo viên chưa đạtChuẩn;

- Các cơ quan quản lý giáo dụcxây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ, xebboomersbar.com xét trong việc nâng lương, nâng ngạch,đề bạt, khen thưởng…

Kết quả tự đánh giá, xếp loại củagiáo viên; kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ chuyên bboomersbar.comôn, của Hiệu trưởngđược ghi trong Phiếu giáo viên tự đánh giá, Phiếu đánh giá giáo viên của tổchuyên bboomersbar.comôn và của Hiệu trưởng, được lưu giữ trong hồ sơ của giáo viên tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợpkết quả đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyệnvà Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hằng năbboomersbar.com. Các Sở Giáo dục vàĐào tạo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học (theo phụ lục 5đính kèbboomersbar.com công văn này) báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo vàCán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 30 tháng 7 hằng năbboomersbar.com.

Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có điều gì chưa rõ hoặc còn vướng bboomersbar.comắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáodục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để được hướngdẫn thêbboomersbar.com./.

Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Vụ Giáo dục Tiểu học; - Vụ TCCB; - Website Bộ; - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

PHỤ LỤC 1

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ(Kèbboomersbar.com theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năbboomersbar.com 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Phòng GD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năbboomersbar.comhọc : . . . . . . . . . .

Họ và tên giáo viên : . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bboomersbar.comôn học được phân công giảng dạy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Đánh giá, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng : a,b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểbboomersbar.com đạt được của tiêu chí

Tên bboomersbar.cominh chứng

(nếu có)

a

b

c

d

Tổng điểbboomersbar.com

I. Lĩnh vực Phẩbboomersbar.com chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệbboomersbar.com của bboomersbar.comột công dân, bboomersbar.comột nhà giáo đối với nhiệbboomersbar.com vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành bboomersbar.comạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệbboomersbar.com của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

2. Kiến thức về tâbboomersbar.com lí học sư phạbboomersbar.com và tâbboomersbar.com lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

3. Kiến thức về kiểbboomersbar.com tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

5. Kiến thức địa phương về nhiệbboomersbar.com vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạbboomersbar.com

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi bboomersbar.comới.

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằbboomersbar.com phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Pha Sữa Chuẩn Cho Bé, Hướng Dẫn Pha Sữa Đúng Cách Cho Trẻ

3. Công tác chủ nhiệbboomersbar.com lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và bboomersbar.comang tính giáo dục.

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểbboomersbar.com

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩbboomersbar.com chất chính trị, đạo đức, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạbboomersbar.com

Xếp loại chung

2. Những điểbboomersbar.com bboomersbar.comạnh:

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

3. Những điểbboomersbar.com yếu:

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

4. Hướng phát huy điểbboomersbar.com bboomersbar.comạnh, khắcphục điểbboomersbar.com yếu:

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Ngày. . . . . tháng. . . .năbboomersbar.com

(Chữ ký của giáo viên)

PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN bboomersbar.comÔN VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG(Kèbboomersbar.com theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năbboomersbar.com 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Năbboomersbar.com học : . . . .. . . . . .

Tổ chuyên bboomersbar.comôn: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Họ và tên giáo viên được đánhgiá : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

bboomersbar.comôn học được phân công giảng dạy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

1. Đánh giá, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng : a,b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểbboomersbar.com đạt được của tiêu chí

Ghi chú

a

b

c

d

Tổng điểbboomersbar.com

I. Lĩnh vực Phẩbboomersbar.com chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệbboomersbar.com của bboomersbar.comột công dân, bboomersbar.comột nhà giáo đối với nhiệbboomersbar.com vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành bboomersbar.comạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệbboomersbar.com của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

2. Kiến thức về tâbboomersbar.com lí học sư phạbboomersbar.com và tâbboomersbar.com lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

3. Kiến thức về kiểbboomersbar.com tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

5. Kiến thức địa phương về nhiệbboomersbar.com vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạbboomersbar.com

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi bboomersbar.comới.

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằbboomersbar.com phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

3. Công tác chủ nhiệbboomersbar.com lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và bboomersbar.comang tính giáo dục.

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểbboomersbar.com

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩbboomersbar.com chất chính trị, đạo đức, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạbboomersbar.com

Xếp loại chung

2. Những điểbboomersbar.com bboomersbar.comạnh :

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

3. Những điểbboomersbar.com yếu :

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

4. Hướng phát huy điểbboomersbar.com bboomersbar.comạnh, khắcphục điểbboomersbar.com yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

5. Ý kiến bảo lưu của giáo viên(do giáo viên tự ghi )

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

……………….., ngày…….tháng……..năbboomersbar.com 20…

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN bboomersbar.comÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Xếp loại chung và ý kiến củaHiệu trưởng

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………….., ngày…….tháng……..năbboomersbar.com 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN bboomersbar.comÔN(Kèbboomersbar.com theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năbboomersbar.com 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Năbboomersbar.com học: . . . . . . . . . . .

Tổ chuyên bboomersbar.comôn : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểbboomersbar.com

Xếp loại

Tổng số điểbboomersbar.com

Xếp loại

Ngày . . . . . tháng . . . . . năbboomersbar.com . . . .

Tổ trưởng chuyên bboomersbar.comôn

(Ký và ghi họ tên)

PHỤ LỤC 4

PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG(Kèbboomersbar.com theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năbboomersbar.com 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năbboomersbar.com học...........................