Phiếu đánh giá viên chức năm 2015 mẫu số 03

Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá viên chức năm 2015 mẫu số 03

Xem và download ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (50.08 KB, 4 trang )

Bạn vẫn xem: Phiếu review và phân loại viên chức năm năm ngoái mẫu số 3

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Ban hành hẳn nhiên Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà về đánh giá và phân loạicán bộ, cơng chức, viên chức)

Mẫu số 03

Tên cơ quan,tổ chức, đối chọi vị

_________________________

---CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúc

---PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20...

Họ và tên: ... Chức vụ nghề nghiệp: ... Đơn vị công tác: ... Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……….. Hệ số lương: ...

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Hiệu quả thực hiện các bước hoặc trọng trách theo thích hợp đồng thao tác đã ký kết kết:... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp:

(2)

3. Niềm tin trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác cùng với đồng nghiệp với việc triển khai quy tắc xử sự của viên chức:

... ... ... ...

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

... ... ... ...

PHẦN DÀNH RIÊNG đến VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản ngại lý, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

...

Xem thêm: Chào Hỏi (Greetings: Good Afternoon Là Gì Trong Tiếng Anh? Vietgle Tra Từ

... ... ...

6. Kết quả buổi giao lưu của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

... ......

... ...

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá bán ưu, nhược điểm:

(3)

2. Phân một số loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo một trong 4 nút sau; hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; hồn thành nhiệm vụ; khơng hồn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...Viên chức tự tấn công giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Ý con kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

... ... ... ...

2. Dấn xét của chỉ huy trực tiếp làm chủ viên chức:

... ... ... ...

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng trực tiếp tấn công giá(ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Dấn xét ưu, nhược điểm:

(4)

... ... ...

2. Kết quả đánh giá, phân các loại viên chức:

(Phân loại review theo một trong các 4 mức sau: hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; hồn thành nhiệm vụ; khơng hồn thành nhiệm vụ)

... ... ...

Tài liệu liên quan


*

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm năm nhâm thìn mới tuyệt nhất 4 49 1,355