Runway là gì

a long, level piece of ground with a specially prepared smooth, hard surface on which aircraft take off & land


Bạn đang xem: Runway là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ bboomersbar.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


a long, màn chơi piece of ground at an airport, having a smooth, hard surface on which aircraft can take off và land
I am sure that he is not likely to take pride in having created a monstrous airport of four runways of inter-continental status.
In particular, a persistent northerly wind limited the use of runways in such a way as to lớn make disturbance to lớn local residents inevitable.
The greater part of these were due khổng lồ blizzards which made flying dangerous, and not to inability khổng lồ clear runways.
The airport has been developed with two runways, one of 4,500 feet, the other of 3,200 feet, & the latter is being extended.
Taking out the runways and radar made a massive contribution & made possible the change in tactics.
One then begins to see the formidable task that has lớn be faced in continuing khổng lồ provide concrete runways for increasingly large aircraft.
We tend khổng lồ overlook the fact that there is a serious noise problem away from the immediate approach lớn the runways.
If he had been, he would have noticed that for nearly a month now men have sầu been working on the runways.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của các biên tập viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.


Xem thêm: Hiến Máu Tình Nguyện Ở Đâu ? Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo Tp

*

a special day or period, usually in memory of a religious event, with its own social activities, food, or ceremonies

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Chơi Bedwar Trong Minecraft Pc, Bed Wars Trận Chiến Bảo Vệ Giường Khốc Liệt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức