Nghĩa Của Từ Disgrace Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Disgrace Trong Tiếng Việt

*
*
*

shame
*

shame /ʃeim/ danh từ sự thứa hẹn, sự ngượng; sự hổ thứa, sự tủi thẹnflushed with shame: đỏ khía cạnh bởi vì thẹnto put someone lớn shame: khiến cho ai hổ thẹn (vì yếu kém)cannot vì it for very shame: quan yếu thao tác làm việc ấy vì ngượng gạo ngùngshame on you!: thiệt là mắc cỡ mang lại anh quá!to be lost khổng lồ shame: không hề biết xấu hổ, đắn đo ngượng gập, trơ trẽn điều hung hổ, mối nhụclớn be the shame of: là mối nhục củait is a shame khổng lồ be so clunsy: dềnh dàng về cho thế thiệt là xấu hổ ngoại đụng từ làm cho tủi thẹn, có tác dụng xấu hổ, có tác dụng nhục nhã; là côn trùng nhục choto lớn shame somebody into doing something: làm ai mắc cỡ mang đến bắt buộc thao tác làm việc gìto lớn shame sometoàn thân out of doing something: có tác dụng ai hổ ngươi đến nỗi không dám làm việc gì nội hễ từ (từ cổ,nghĩa cổ) mắc cỡ, lắc đầu vì xấu hổhe shamed not to lớn say: anh ta mắc cỡ không nói

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): shame, shame, ashamed, unashamed, shameful, shameless, shamefully, shamelessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): shame, shame, ashamed, unashamed, shameful, shameless, shamefully, shamelessly


*

*

Xem thêm:

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

shame

Từ điển Collocation

shame noun

1 feeling that you have sầu lost the respect of others

ADJ. deep

VERB + SHAME be filled with, feel | bring, cause His arrest for stealing brought shame on his family. | die of (figurative) I nearly died of shame!

PREP. from ~ She wept from the shame of having let everyone down. | in ~ She shut her eyes in shame. | khổng lồ your ~ To my shame, I didn"t tell Robert about the buổi tiệc ngọt. | without ~ He had cried noisily and without shame at the news of Esther"s death. | with ~ She blushed with shame. | ~ about/over You feel absolutely no shame over what you did, do you? | ~ at She felt a flush of shame at what she"d done.

PHRASES a cause for shame Her pregnancy was no cause for shame. | a feeling/sense of shame, bow/hang your head in shame He was being held by two security guards, his head bowed in shame.

2 a shame: sth that makes you feel disappointed

ADJ. crying, great, real, terrible, wicked

PREP. ~ about It"s a terrible shame about Stuart losing his job, isn"t it?

PHRASES a bit of a shame, rather a shame, such a shame, what a shame What a shame you can"t come!

Từ điển WordNet


n.

a painful emotion resulting from an awareness of inadequacy or guilt

v.

compel through a sense of shame

She shamed hlặng inlớn making amends

cause to be ashamedsurpass or beat by a wide margin

English Synonym and Antonym Dictionary

shames|shamed|shamingant.: honor