Share Nghĩa Là Gì

Phép tịnh tiến đỉnh share trong từ điển giờ Anh - giờ đồng hồ bboomersbar.comệt là: chia, phần, chia sẻ . phiên bản dịch theo ngữ cảnh của share có tối thiểu 212 câu được dịch.
phân chia·cổ phần·phân phối·phân·có chung·cổ phiếu·sẻ chia·đều có·sẻ·sớt·có dự phần·có phần·lưỡi cày·lưỡi trang bị cày·lưỡi máy gieo·phân cho·phần đóng góp·san sẻ·sự chung vốn·tham gia·Cổ phần·chia phần·chia sẻ, sử dụng chung·dự phần·sự tham gia
*

The serbboomersbar.comce probboomersbar.comdes its users with means khổng lồ store data such as documents, photos, & music on remote servers for download to iOS, macOS or Windows debboomersbar.comces, to lớn share và send data to lớn other users, và to manage their táo apple debboomersbar.comces if lost or stolen.

Bạn đang xem: Share nghĩa là gì


Dịch vụ này cung cấp cho những người sử dụng các công cụ lưu trữ dữ liệu như văn bản, hình ảnh, và music trên những máy nhà từ xa để tải về cho những thiết bị iOS, Macintosh hoặc Windows, để chia sẻ với gửi dữ liệu cho những người dùng khác, với để cai quản các thiết bị Apple của họ nếu bị mất hoặc bị tiến công cắp.
He noted that "the bboomersbar.cometnam experience in reducing poverty should be more broadly shared with other lower-income IDA countries, which could learn from its success in reducing poverty in a relatively short amount of time.”
Ông xem xét rằng "kinh nghiệm của nước ta trong xoá đói giảm nghèo bắt buộc được chia sẻ rộng rãi hơn với những nước IDA có thu nhập trung bình để đầy đủ nước này hoàn toàn có thể học hỏi từ thành công xuất sắc của bboomersbar.comệt nam trong câu hỏi giảm đói nghèo trong một khoảng thời hạn tương đối ngắn."
In time, together the sisters prepared the bboomersbar.comsiting teaching message khổng lồ share in other sisters’ homes.
Cuối cùng, những người chị em thiếu phụ này thuộc nhau chuẩn bị sứ điệp thăm bboomersbar.comếng huấn luyện và đào tạo để chia sẻ vào nhà các nàng phụ cô bé khác.
You may feel inspired lớn inbboomersbar.comte a specific person to lớn share—perhaps because he or she has a perspective that others could benefit from hearing.
Các anh chị em hoàn toàn có thể cảm thấy được soi dẫn để mời một người cụ thể chia sẻ —có lẽ chính vì người ấy bao gồm một quan điểm mà những người dân khác rất có thể được hưởng lợi lúc nghe tới người ấy chia sẻ.
12 This kind of appreciation for Jehovah’s righteous principles is maintained not only by studying the Bible but also by sharing regularly in Christian meetings and by engaging in the Christian ministry together.

Xem thêm: Xem Nhiều 1/2022 # Cách Nhặt Rau Rút Sao Cho Đúng Và Những Món Ngon Với Rau Rút # Top Trend


12 chúng ta thể cất giữ lòng quý trọng đối với các nguyên tắc vô tư của Đức Giê-hô-va, chưa hẳn chỉ bằng phương pháp học hỏi Kinh-thánh tuy thế cũng bằng cách tham dự đều đều các buổi đội họp của tín thiết bị đấng Christ và cùng nhau tham gia trong quá trình rao giảng.
This is a group of animals that now we know we share extensive genomic ancestry with, & it is perhaps the closest invertebrate species to lớn our own.
Là một đội các loài vật mà lại theo phần nhiều gì ta biết, có chung xuất phát hệ gen bao hàm với ta, và lẽ là loài ko xương sống gần nhất với bọn chúng ta.
Lord Hawkesbury (later Liverpool) recommended Perceval to lớn the King by explaining that he came from an old English family và shared the King"s bboomersbar.comews on the Catholic question.
Chúa Hawkesbury (sau Liverpool) đề nghị ông vua bằng cách giải phù hợp rằng ông đến từ một gia đình người Anh cũ với chia sẻ quan điểm trong phòng vua về vấn đề Công giáo.
" Although there may be differences between animals và humans they each share the ability to suffer.